TARIKUR RAHMAN KHAN BADOL
Daily Sokaler Khabor
01911-115085
157/7, Tejgaon I/A, Dhaka-1208